به نام خداوند عشق و زیبایی

همه چیز از نور آغاز شد.
در سال ۱۳۹۰ شمسی، پس از سپری کردن سالها در هیاهوی شهر و پشت میز نشینی بر آن شدیم تا برای دریافت عشق از مادر طبیعت ،‌دل به صحرا بزنیم و گل بنشانیم .
همه چیز از نور آغاز شد .

خانوادگی گلخانه ای تاسیس نهادیم ، نامش نور .
نور جاری شد و محصول به بار
برای به اشتراک گذاشتن این احساس عاشقانه به طبیعت، باز پای در ناشناخته نهادیم و گروهی تشکیل دادیم، عاشق.
همه چیز از نور آغاز شد.
صفر و یک کنار هم چیدیم و سامانه ای ساختیم، تا بتوانیم به هم راحت تر عشق و احساسمان را تقدیم کنیم، حتی شده با یک شاخه گل.
همه چیز از نور آغاز شد و ...